74 851-56-53

Najnowsze Zdjęcia

Prowadzący

Tomasz Dajewski

Mim, reżyser ruchu scenicznego, wykładowca w Policealnym Studium Aktorskim MMIDROM we Wrocławiu, warsztaty z zakresu ruchu scenicznego

Juliusz Chrząstowski

Twórca projektów edukacyjnych, aktor Teatru Starego w Krakowie, warsztaty z zakresu aktorstwa

Konkurs SZTUKA TEATRALNA 2020

 

ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY

OGŁASZA KONKURS

SZTUKA TEATRALNA — ALCHEMIA TEATRALNA 2020

 

1. Przedmiotem konkursu jest dramat o szeroko rozumianej tematyce współczesnej, nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany, będący oryginalnym dziełem autora (adaptacje nie będą przedmiotem konkursu).

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (kl. VIII),  szkół średnich oraz osób dorosłych (+20 lat).

3. Utwór wydrukowany i podpisany należy przesłać z dopiskiem „konkurs na sztukę teatralną” na adres: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica. Należy również przesłać wersję elektroniczną tekstu na adres h.szymanska@sok.com.pl. Obie wersje należy dostarczyć na wskazane wyżej adresy do 7 czerwca 2020r. W przypadku przesyłek listowych decyduje data stempla pocztowego.

Praca (napisana czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki 12), powinna liczyć maksymalnie 10 stron w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz maksymalnie 20 stron w przypadku licealistów i dorosłych.

4. Utwory nieodpowiadające powyższym warunkom nie będą przedmiotem oceny.

5. Organizator informuje, że wszystkie nadesłane prace konkursowe przed przekazaniem ich do oceny Jury poddane zostaną zakodowaniu, w sposób uniemożliwiający identyfikację autorów. Dopiero po całościowej ocenie nadesłanych prac Organizator umożliwi Komisji identyfikację autorów.   

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca czerwca 2020 r.

7. Jury przyzna 3 główne finansowe nagrody konkursu – I w kategorii szkól podstawowych (kl. VIII),
I w kategorii szkół średnich, I w kategorii dorosłych  - po 500 zł każdej kategorii.
Jednocześnie Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych dramatów bez zgody autorów.

10. Każdy uczestnik wraz z pracą nadsyła  formularz zgłoszeniowy wraz z informacją RODO
(info www.alchemiateatralna.pl, www.sok.com.pl)

11. Wszystkich informacji na temat konkursu udziela koordynator projektu Halina Szymańska:  h.szymanska@sok.com.pl, tel. 748515653.

 

 ZAPRASZAMY DO PISANIA!

 

www.alchemiateatralna.pl, www.sok.com.pl

 

 

 

Konkurs na SZTUKA TEATRALNA — ALCHEMIA TEATRALNA 2020

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

1. Imię i nazwisko, mail i telefon autora tekstu

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

2. Tytuł sztuki

………………………………………………………………………………………………………….

3. Kategoria / proszę zaznaczyć właściwe/
szkoła podstawowa, szkoła średnia, dorośli

 

INFORMACJA O RODO

 

KONKURS SZTUKA TEATRALNA – UCZESTNIK  …………………………………..  /proszę wpisać imię i nazwisko/

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

1.            Administratorem Pani/Pana osobowych jest Świdnicki Ośrodek Kultury Rynek 43 tel: 74 85 56 57, e-mail: sok@sok.com.pl

2.            Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr 609 010402 lub adresem email : krzysztof.olejniczak@comars.pl

3.            Pana/Pani/ dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w zakresie: wiek, kategoria (oddziały gimnazjalne, szkoły średnie, dorośli),adres nr telefonu, e-mail.

4.            Pana/Pani/dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania projektu„ Konkurs – Sztuka teatralna”.

5.            Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.            Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7.            Świdnicki Ośrodek Kultury nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w postaci profilowania.

Oświadczenie kandydata

*Tak  Nie

Wyrażam zgodę na udział  swój/dziecka w konkursie.

Data i Podpis Uczestnika/Rodzica lub opiekuna

………………………………………………………………

*Tak  Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/dziecka danych osobowych w celu uczestnictwa w projekcie Konkurs – Sztuka teatralna”

Data i Podpis Uczestnika/Rodzica lub opiekuna

……………………………………………………………..

*Tak Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/dziecka danych osobowych w zakresie obejmującym wizerunek wyłącznie w celu promocji wydarzenia na stronie internetowej Świdnickiego Ośrodka Kultury, projektu Alchemia teatralna oraz ich odpowiedników na FB

Data i Podpis Uczestnika/Rodzica lub opiekuna

……………………………………………………………...

*Tak  Nie

Wyrażam zgodę na udostepnienie moich/ dziecka danych osobowych w zakresie obejmującym wizerunek mediom lokalnym wyłącznie w celu promocji wydarzenia.

Data i Podpis Uczestnika/Rodzica lub opiekuna

……………………………………………………………..

 

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich organizatorom konkursu oraz wyrażeniem zgody przez autora pracy na jej nieodpłatne wykorzystanie w celu realizacji spektakli w ramach projektu Alchemia teatralna

Data i Podpis Uczestnika/Rodzica lub opiekuna

………………………………………………………………