74 851-56-53

Najnowsze Zdjęcia

Prowadzący

Tomasz Dajewski

Mim, reżyser ruchu scenicznego, wykładowca w Policealnym Studium Aktorskim MMIDROM we Wrocławiu, warsztaty z zakresu ruchu scenicznego

Juliusz Chrząstowski

Twórca projektów edukacyjnych, aktor Teatru Starego w Krakowie, warsztaty z zakresu aktorstwa

SZTUKA TEATRALNA - KONKURS

 

ogłaszamy konkurs 

 

SZTUKA TEATRALNA – ALCHEMIA TEATRALNA 2018

 

 

 

1. Przedmiotem konkursu jest dramat o szeroko rozumianej tematyce współczesnej, nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany, będący oryginalnym dziełem autora (adaptacje nie będą przedmiotem konkursu).

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z oddziałów gimnazjalnych, szkół  średnich oraz osób dorosłych ( +19 lat)

3. Utwór wydrukowany i podpisany, opatrzony pieczątką instytucji patronującej (dot. uczniów) należy złożyć lub przesłać z dopiskiem „konkurs na sztukę teatralną” na adres: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica. 

Praca (napisana czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki 12), powinna liczyć maksymalnie  10 stron w przypadku uczniów oddziałów gimnazjalnych, oraz maksymalnie 20 stron w przypadku licealistów i dorosłych. Należy ją przygotować w wersji elektronicznej i papierowej oraz nadesłać lub dostarczyć do 4 czerwca 2018.  Decyduje data stempla pocztowego
.

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez jury do dnia 22 czerwca 2018 r.

5. Jury przyzna 3 główne finansowe nagrody konkursu – I w kategorii oddziałów gimnazjalnych,  I w kategorii szkół średnich,  I w kategorii dorosłych (po 500 zł każdej kategorii).

6.
Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. 

7. Utwory nieodpowiadające powyższym warunkom nie będą przedmiotem oceny jury. 

8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. 


9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych dramatów bez zgody autorów.

 

10. Wszystkich informacji na temat konkursu udziela koordynator projektu Halina Szymańska
     h.szymanska@sok.com.pl, tel. 748515653

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO PISANIA, ZAPRASZAMY DO PISANIA, ZAPRASZAMY DO PISANIA

 

www.alchemiateatralna.pl

 

 

 

 

Projekt Alchemia teatralna dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury